MarkoCeder

§27 LIIKUNTALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 - 2016 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

Liikltk § 27/3.10.2013

Tuusulan kasvatus- ja sivistystoimiala on saanut tehtäväksi valmistella talousarvio vuodelle 2014, jonka tulee pysyä asetetussa 0,54% menoraamissa.

Liitteenä ovat taloussuunnitelma ja talousarvioehdotus, liikuntapalveluiden maksuperusteet, investoinnit vuodelle 2014, investointiperustelut 2014, investointisuunnitelma vuosille 2015 - 2018 sekä liikuntapalvelujen kuntastrategiaan pohjautuvan palvelusuunnitelman tavoitteet. Talousarvion laadintaohjeet on toimitettu lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

Liikuntapalvelut käyttötalous 2014

Liikuntapalvelujen käyttötaloussuunnitelma on laadittu toimialalle annetun kokonaisraamin pohjalta. Liikuntapalvelujen menojen osalta raami on -1,0% ja tulojen osalta -1,9% vuoden 2013 tasosta. Toimintakate on -0,7% ja sisäisten vuokrien osuus talousarviosta on 43% (-7,4% vuoden 2013 tasosta).

 Esitän eriävän mielipiteen §27 investointisuunnitelmalle vuosille 2015 – 2018

Perustelu/4.10.2013

Liikuntapäällikkö esitti Tuusulan liikuntapalveluille investointisuunnitelmaa vuosille 2015 – 2018, jonka lautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen. Investointisuunnitelma on seuraavan suuruinen:

  • 2015 : 1,345M€
  • 2016 : 540K€
  • 2017 : 470K€
  • 2018 : 215K€

Liikuntapalveluiden investointisuunnitelma vuodelle 2014 vastaa kunnanhallituksen ohjetta KHALL §273. Kuntatalouden ei ole ennustettu kohenevan vuosina 2015 – 2018 merkittävästi, joten on täysin irreaalista esittää toiminnan kulujen lisäystä merkittävästi. Osa investointihankkeista suoritettaneen muiden toimialojen kanssa yhteistyönä, joten kustannusvaikutukset liikuntapalveluiden taseeseen tulisi selvittää.

Investointisuunnitelmassa on hankkeita, jotka perustuvat yleissuunnitelmaan vuodelta 2007, liikuntapaikkasuunnitelmaan vuodelta 2009 ja 2012. Investointisuunnitelmassa on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuosittain esitetty lausunto uimahallin pukukoppien hygienia- ja turvallisuusriskistä, jota on esitetty investointisuunnitelmaan 2009 lähtien vuosittain. Investointisuunnitelma kantaa mukanaan urheilukenttien ja ulkoilureittien perusparannushankkeita niin Jokelassa, Kellokoskella kuin Hyrylässä, joita on myös esitetty vuosittain. Kalusto-investointien osalta tilanne ei ole lohdullisempi.

Pykälän §27 liitteissä on vuoden 2016 osalta 100K€ virhe. Liite ”Liikuntalautakunta TA 2014 teksti” ei sisällä Kellokosken kuntoratojen perusparannusta, joka kuitenkin esiintyy Liikuntalautakunta investoinnit 2014-2018 liittessä.

2015 – 2018 investointisuunnitelman tulisi olla luotettavan ohjeellinen ja realistinen niin viranhaltioille, kunnanhallituksen -, valtuuston - kuin lautakuntien luottamushenkilöille ja kuntalaisille. Myös liikuntaseuroille investointisuunnitelma on oleellinen toiminnan suunnittelun vuoksi.

Investointisuunnitelmaan tulisi panostaa huomattavasti enemmän kärkihankkeita priorisoiden. Esitin, että liikuntapäällikkö kutsuu lautakunnan pohtimaan 2015 – 2018 suunnitelmaa vuonna 2014, joka hyväksyttiinkin yksimielisesti. Lisäksi toivoisinkin, että kasvatus- ja sivistystoimi pohtisi yhdessä liikunta-, kulttuuri ja nuorisopalveluiden ja –lautakuntien kanssa investointisuunnitelmaa realistisen suunnitelman aikaansaamiseksi.

Jätän eriävän mielipiteen lautakunnan hyväksymästä investointisuunnitelmasta 2015 – 2018, jolla ei ole todellista perustaa toteutua nykyisen kuntatalouden tilassa.

Marko Ceder

Liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profiili4a.jpg
Roosanauha